Zaključak o pokroviteljstvu Grada Korčule nad speleološkom ekspedicijom Pišurka 2010.

Na temelju članka 49. točke 23. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. /09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj  dana 3. ožujka 2010. godine donijelo Z …

Na temelju članka 49. točke 23. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. /09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj  dana 3. ožujka 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o pokroviteljstvu Grada Korčule nad speleološkom ekspedicijom Pišurka 2010.

 1. Odobrava se pokroviteljstvo Grada Korčule nad speleološkom ekspedicijom Pišurka 2010., koju organizira i provodi Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba u cilju sustavnog istraživanja speleoloških i bioloških vrijednosti špilje Pišurka u Korčuli, koje će se održati od 15. ožujka do 21. ožujka 2010. godine.

 2. Radi pokrića određenih troškova ekspedicije, odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 17.230,00 kn (7.330,00 kn s poz. 1 za troškove prijevoza, 4.900,00 kn s poz. 4 za troškove prehrane i 5.000,00 kn s poz. 30 za troškove amortizacije opreme).

 3. Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Gradonačelnik i Jedinstveni upravni odjel.

 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 KLASA: 021-05/10-01-03/10                                                                   PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                 GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                                                   Lovro Krstulović, dr. stom.