Zaključak o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule Heritage Europe – Europskoj udruzi povijesnih gradova i regija_2012

Na temelju članka 14. i članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća …

Na temelju članka 14. i članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule
Heritage Europe – Europskoj udruzi povijesnih gradova i regija

  1. Grad Korčula prihvaća inicijativu da se pristupi Heritage Europe – Europska udruga povijesnih gradova i regija (u nastavku teksta: Udruga), međunarodnoj udruzi gradova i regija koji imaju kulturno-povijesno naslijeđe, sa sjedištem u Norwichu u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (Engleska).
  2. Grad Korčula steći će sva prava i obveze člana Udruge sukladno odredbama Statuta Udruge.
  3. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Korčule za potpisivanje svih dokumenata i akata potrebnih za pristupanje Grada Korčule u članstvo Udruge.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 910-03/12-01/03
URBROJ: 2138/01-01-12-1
Korčula, 3. prosinca 2012.

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marinko Pažin