Zaključak o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule …

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule
Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova

  1. Grad Korčula prihvaća inicijativu Grada Dubrovnika da pristupi Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova (u nastavku teksta: Udruga) – nacionalnoj udruzi gradova i dijela grada koji imaju kulturno-povijesno naslijeđe.
  2. Grad Korčula izjavljuje da prihvaća odredbe prijedloga Statuta Udruge.
  3. Grad Korčula steći će sva prava i obveze člana Udruge  sukladno odredbama Statuta Udruge.
    Prava Grada Korčule, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine i Upravnog odbora, odlučivati u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenje pred tijelima Udruge.
  4. Obveza je Grada Korčule redovito plaćati godišnju članarinu.
  5. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Korčule za potpisivanje svih dokumenata i akata potrebnih za pristupanje Grada Korčule u članstvo Udruge.
  6. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 900-01/10-01/02                                                                         
URBROJ: 2138/01-01-11-2                                                                 
Korčula, 27. listopada 2011.                                                             

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA      
Lovro Krstulović, dr. med. dent.