Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2017. godinu.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčulu za 2017. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 023-01/16-01/51
URBROJ: 2138/01-01-18-7
Korčula, 13. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.