Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 29. studenog 2016. godine donijelo Z A K L J U Č A K …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 29. studenog 2016. godine donijelo

Z A K L J U Č A K


1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/16-01/16

URBROJ: 2138/01-01-16-2

Korčula, 29. studenog 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.