Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2010. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 2011. godine donijelo Z A K L J UČ …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 2011. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2010. godini

  1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2010. godini.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 612-01/11-01/09                                                                      
URBROJ: 2138/01-01-11-2                                                              
Korčula, 27. listopada 2011.                                                         

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.