Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo Z …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), a u svezi s člankom 47. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini

1. Prihvaća se Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/13-01/04
URBROJ: 2138/01-01-13-2
Korčula, 16. travnja 2013.

………..PREDSJEDNIK
…….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.