Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2010. godini

Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 33. Statuta Gradske knjižnice “Ivan Vidali”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana  27. listopada 2011. godine donijelo Z A K L …

Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 33. Statuta Gradske knjižnice “Ivan Vidali”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana  27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2010. godini

  1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2010. godini.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

 KLASA: 612-04/11-01/02                                                                       
URBROJ: 2138/01-01-11-2                                                                
Korčula, 27. listopada 2011.                                                                                                                                            

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.