Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2013. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 33. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2014. godine …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 33. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. travnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2013. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-04/14-01/01

URBROJ: 2138/01-01-14-2

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.