Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove “Športski objekti Korčula” u 2009. godini

          Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo  Z A K L J UČ A K  1. Prihvaća se Izvješće o radu …

          Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo 

Z A K L J UČ A K 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Ustanove “Športski objekti Korčula” u 2009. godini.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 620-01/10-01/14                                                                      PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-2                                                              GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                  Lovro Krstulović, dr. stom.