Zaključak o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 125/08, 109/07, 36/09, 150/11 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst ) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)


1. Grad Korčula prihvaća Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors).

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da potpiše propisani pristupni obrazac.

3. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

.

KLASA: 910-03/13-01/01

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 14. kolovoza 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor