Zaključak o prijedlogu člana Nadzornog odbora NPKLM vodovoda d.o.o._2012

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11 i 26/12), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i …

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, br. 26/11 i 26/12), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 24. listopada 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prijedlogu člana Nadzornog odbora NPKLM vodovoda d.o.o.

  1. Predlaže se Skupštini NPKLM vodovoda d.o.o. da se u Nadzorni odbor NPKLM vodovoda d.o.o., ispred Grada Korčule, kao suosnivača, izabere MARIO SARDELIĆ iz Korčule, na vrijeme od četiri godine.
    ..
  2. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/12-01/05
URBROJ: 2138/01-01-12-3
Korčula, 24. listopada 2012.

…………PREDSJEDNIK
……..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.