Zaključak o prijedlogu kandidata za suca porotnika pri Županijskom sudu u Dubrovniku

Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011 . godine donijelo Z A K L J U Č A K Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ispred Grada Korčule, …

Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2011 . godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ispred Grada Korčule, predlaže se ŽELJKO DADIĆ iz Korčule, kao kandidat za imenovanje za suca porotnika pri Županijskom sudu u Dubrovniku.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 021-05/11-04/08
URBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 1. lipnja 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.