Zaključak o pristupanju Grada Korčule udruzi LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „LAG 5“

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, …

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o pristupanju Grada Korčule Udruzi

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „LAG 5“

1. Grad Korčula pristupit će Udruzi LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „LAG 5“  (u nastavku teksta: LAG 5), koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave sa područja Dubrovačko-neretvanske županije, sa svrhom ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave razvijanjem sinergije i umrežavanja između svih sudionika, priprema projekata od interesa za razvoj lokalne samouprave i prijave istih za dobivanje sredstava EU fondova i za njihovu realizaciju u okviru programa na temelju kojih se sredstva dodjeljuju.

2. Grad Korčula stječe sva prava i obveze člana LAG-a 5 danom pristupanju LAG-u 5.

Prava Grada Korčule, kao člana LAG-a 5, su birati i biti biran u sva tijela LAG-a 5, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a 5, odlučivati o sredstvima i imovini LAG-a 5, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava koja su utvrđena Statutom LAG-a 5.

3. Obveza je Grada Korčule plaćati članarinu, koja će biti određena aktom Upravnog odbora LAG-a 5, te pomagati rad LAG-a 5 dotacijom iz svog Proračuna.

4. Ovlašćuje se gradonačelnik da sklapa sve akte, odredi predstavnika Grada Korčule u LAG-5 i poduzima sve radnje s ciljem izvršavanja obveza i ostvarivanja prava propisanih Statutom LAG-a 5.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/13-01/14

URBROJ: 2138/01-01-15-11

Korčula, 11. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.