Zaključak o Programu rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2019. godinu

KLASA: 620-01/19-01/06
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 8. svibnja 2019.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 51. stavkom 2. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.