Zaključak o promjeni člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) i članka 48. Društvenog ugovora trgovačkog društva Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o., Gradonačelnik Grada Korčule donio je Z A K L …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) i članka 48. Društvenog ugovora trgovačkog društva Neretvansko-Pelješko-Korčulansko-Lastovsko-Mljetski vodovod d.o.o., Gradonačelnik Grada Korčule donio je

Z A K L J U Č A K

o promjeni člana Nadzornog odbora trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o.

1. Predlaže se Skupštini trgovačkog društva NPKLM vodovod d.o.o., umjesto dosadašnjeg člana MARIA SARDELIĆA, dipl. ing. el., imenovati ANTE TVRDEIĆA, ing. stroj., za člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika Grada Korčule.

2. Grad Korčula, kao član Društva, a u skladu s članka 60. stavka 2. Društvenog ugovora predlaže Upravi Društva da sazove sjednicu Skupštine Društva, kako bi se mogla raspraviti i provesti navedena promjena.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/13-01/15

URBROJ: 2138/01-02-13-1

Korčula,  26. studenog 2013.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec

Tekst Zaključka pogledajte ovdje.