Zaključak o promjeni statuta

Na temelju članka 148., 149. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana …

Na temelju članka 148., 149. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća za promjenu, tj. donošenje izmjena i dopuna Statuta Grada Korčule.

2. Promjena Statuta izvršit će se bez prethodne javne rasprave s obzirom da se radi o usklađivanju s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i uklanjanja nepravilnosti ukazane od strane Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvansko županiji od 3. srpnja 2014.

3. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule u tekstu kojeg je predložio Odbor za Statut i Poslovnik, koji čini sastavni dio ovog Zaključka, smatra se konačnim prijedlogom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 030-02/14-01/01

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor