Zaključak o radnom vremenu prigodom manifestacija

Na temelju članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 16. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/16), gradonačelnik Grada Korčule dana 26. lipnja 2018. godine donio je

Z A K L J U Č A K

1. Povodom održavanja Maškaranog dočeka Pola nove godine, 30. lipnja 2018. godine, određuje se mogućnost ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ te OPG-ima na području Grada Korčule kasniji završetak radnog vremena i to najkasnije do 4.00 sata dana 1. srpnja 2018. godine.

2. Sukladno odredbi točke 1. ovog Zaključka, ugostitelji sa područja Grada Korčule nisu u obvezi u smislu čl. 15. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti podnositi posebne zahtjeve za odobrenje drukčijeg (kasnijeg završetka) radnog vremena prigodom navedene manifestacije.

3. U okviru dozvoljenog završetka radnog vremena iz točke 1. ovog Zaključka, ugostiteljski objekti mogu puštati glazbu putem elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom, najduže do 4.00 sata, u okviru dopuštene razine buke utvrđene Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

4. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

KLASA: 335-02/18-01/01
URBROJ: 2138/01-02-18-1
Korčula, 26. lipnja 2018.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.