Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2013. godini (siječanj-lipanj)

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/11) …

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/11) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2013. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2013. godini (siječanj-lipanj)

  • Kompletan tekst Zaključka možete pogledati ovdje (.pdf)