Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2015. godini

Na temelju članka 3. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14-Odluka USRH), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna …

Na temelju članka 3. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14-Odluka USRH), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/11) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

i nezavisnih vijećnika u 2015. godini

1. Ovim se Zaključkom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) i nezavisnih  vijećnika  u Gradskom vijeću koji su izabrani s nezavisnih lista (kandidacijske liste grupe birača), koja su osigurana u Proračunu Grada Korčule za 2015. godinu, u (ukupnom) iznosu od 37.000,00 kn.

2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih  vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća, odnosno da svakom nezavisnom vijećniku pripadaju utvrđena sredstva po vijećniku.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika.

3. Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ovog Zaključka utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog pojedinog vijećnika u iznosu od 2.402,60 kn.

Za svakog vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.642,86 kn.

Cijeli tekst zaključka možete vidjeti OVDJE.