Zaključak o suglasnosti na Program rada Ustanove “Športski objekti Korčula” za 2010. godinu

          Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 50. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo  Z A K …

          Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 50. Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo 

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost na Program rada Ustanove “Športski objekti Korčula” za 2010. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 620-01/10-01/19                                                                         PREDSJEDNIK
URBROJ:2138/01-01-10-3                                                                  GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                     Lovro Krstulović, dr. stom.