Zaključak o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u vezi  s točkom 2. Zaključka o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/11 i 5/14), Gradsko …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u vezi  s točkom 2. Zaključka o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/11 i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a

1. Sukladno točki 1. podstavku 4. i točki 2. Zaključka Gradskog vijeća o osiguranju sredstava iz HBOR-a za realizaciju određenih projekata („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/11 i 5/14), utvrđuju se slijedeći projekti značajni za Grad Korčulu za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstva HBOR-a:

a/ Geografski informacijski sustav,

b/ izrada projektne dokumentacije za Liburnu,

c/ Korčula-Grad UNESCO,

d/ poticajna stanogradnja,

e/ izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih građevina: ceste, odvodnja otpadnih voda (fekalna kanalizacija), odvodnja oborinskih voda (oborinska kanalizacija), javna rasvjeta,

f/ izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju objekata javne namjene u (su)vlasništvu Grada Korčule: zgrade dječjih vrtić, zgrade domova kulture, zgradaGradskog muzeja, zgrade za smješta raznih zbirki i slično, Palača Arneri, kuća Marka Pola, poslovni objekti, zgrade škola u kojima (su)vlasništvo ima Grad Korčula,

g/ izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju spomenika kulture: razne kule, bedemi, starogradska jezgra,

h/ izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju športskih objekata, športskih i dječjih igrališta,

i/ izrada projektne dokumentacije za uređenje: park šume „Hober“ i drugih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Korčule,

j/ izrada projektne dokumentacije za uređenje plaža i šetnica uz more,

l/ izrada projektne dokumentacije rekonstrukciju i izgradnju groblja,

k/ izrada Strategije razvoja Grada Korčule 2015.-2020.

2. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju značajnih projekata za koje će se izrada projektne dokumentacije financirati iz sredstava HBOR-a („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/11 i 10/12).

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 402-01/15-01/18

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 21. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.