Zaključak o vijećničkim naknadama i prijenosnim računalima

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo Z A K L J UČ A K 1. Neće …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

1. Neće se za sada pristupiti izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule u smislu povećanja vijećničkih naknada.

2. Traži se od Gradonačelnika da se svim vijećnicima da prijenosno računalo od Grada Korčule za potrebe e-sjednice.

KLASA: 021-01/13-01/01

URBROJ: 2138/01-01-13-1

Korčula, 13. studenog 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka pogledajte ovdje.