Zaključak o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u

Na temelju  članka 14. stavka 1. i  2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 85/15), te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u
turističkoj sezoni 2017. godine

  1. U svrhu obogaćivanja kulturne, folklorne i gastronomske ponude Grada Korčule organizirat će se raznovrsne manifestacije na javnim gradskim površinama Grada Korčula i to:

– u (ulici) Foši, Korčula,

– Trgu pomirenja, Korčula,

– u (ulici) 19. travnja 1921. Plokata, Korčula,

– na Trgu kralja Tomislava, Korčula,

– Trg Petra Šegedina, Korčula

– u predjelu Sv. Anton, Korčula,

– u centru mjesta Račišće, Pupnat, Žrnovo – Postrana, Kampuš i Prvo selo, Čara, Zavalatica, Kneže.

  1. Manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka održavat će se u razdoblju od 15. svibnja do 1. listopada 2017. godine.
  2. Na javnim površinama iz točke 1. ovog Zaključka mogu se postaviti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozili, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.
  3. Točan raspored mikrolokacija koja će se koristiti, uvjeti korištenja i visina zakupnine utvrdit će se ugovorom o zakupu, odnosno drugim posebnim aktom Grada Korčule.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 335-04/17-02/02

URBROJ: 2138/01-01-17-1

Korčula, 18. srpnja 2017.

                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.