Zaključak o osiguranju sredstava iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta „Kupnja, rekonstrukcija i sanacija ex hotela Mediteran u Račišću“

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-počišćeni tekst i 1/16), a u svezi s  Naputkom o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“, broj 52/15) i Uputa za postupanje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 18. rujna 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o osiguranju sredstava iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta „Kupnja, rekonstrukcija i sanacija ex hotela Mediteran u Račišću“

  1. Odobrava se podnošenje zahtjeva i sklapanja ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za korištenje sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciju ministarstva nadležnog za otoke (Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka) za realizaciju kapitalnog projekta: „Kupnja, rekonstrukcija i sanacija ex hotela Mediteran u Račišću“, s danim tabličnim pokazateljima:
Opis kapitalnog projekta Ukupna vrijednost projekta Sredstva iz udjela u porezu Sredstva iz drugih izvori
Kupnja, rekonstrukcija i sanacija ex hotela Mediteran u Račišću  

4.000.000,00

 

4.000.000,00

 

/

 

  1. Projekt iz točke 1. ovog Zaključka utvrđen je u popisu kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule a koje se odnose u na Grad Korčulu u članku 1. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule, pod nazivom: „Kupnja, rekonstrukcija i sanacija ex hotela Mediteran u Račišću“.
  1. Ovlašćuje se gradonačelnik na podnošenje zahtjeva i na sklapanje ugovora iz točke 1. ovog Zaključka.
  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 402-09/17-01/01

URBROJ: 2138/01-01-17-1

Korčula, 20. ožujka 2017.

 

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                                             GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                             Joško Cebalo, dipl. iur.

Tekst zaključka pročitajte OVDJE.