Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 022-06/17-01/22
URBROJ: 2138/01-01-17-2

Korčula, 12. listopada 2017.

 

   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.