Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2016. godini

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), a u svezi s člankom 33. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2016. godini.
  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 612-04/17-01/01

URBROJ: 2138/01-01-17-2

Korčula, 20. ožujka 2017.

 

                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                           Joško Cebalo, dipl. iur.