Zaključak o pristupanju sklapanju sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji s ACI d.d.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 27. studenog 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o  pristupanju sklapanju sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji s ACI d.d.

  1. Prihvaća se pristupanje sklapanju sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji, na osnovama nacrta sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji koje je ACI d.d. predložilo Gradu Korčuli.
  2. Radi provedbe ovog Zaključka ovlašćuje se gradonačelnik da provede potrebite radnje i donese odgovarajuće odluke, te potpiše odgovarajući sporazum s ACI d.d.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 022-06/17-01/20
URBROJ: 2138/01-01-17-3
Korčula, 27. studenog 2017.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

Zaključak pročitajte OVDJE.