Zaključak o prodaji čest. zem. 2371/113 i 2371/149 k.o. Čara

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,152/14 i 81/15- pročišćeni tekst), članka 49. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst i 5/14), te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prodaji čest. zem. 2371/113 i 2371/149 k.o. Čara

 

  1. Grad Korčula vlasnik je nekretnina označenih kao čest. zem. 2371/113, površine 613 m3 i 2371/149, površine 560 m2, obje z.u. 938, k.o. Čara.
  2. Grad Korčula prodaje nekretnine naveden u točki 1. ovog Zaključka temeljem javnog natječaja i to čest. zem. 2371/113 po cijeni od 93,00 EUR-a /m2, a čest. zem. 2371/149 po cijeni od 81 EUR-o /m2, protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
  3. Ovlašćuje se gradonačelnik da raspiše javni natječaja za prodaju navedenih nekretnina, te po provedenom postupku s najboljim ponuditeljem sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 944-01/17-02/04
URBROJ: 2138/01-01-17-1

Korčula, 12. listopada 2017.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.