Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2018. godini

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 2/14 -Odluka USRH, 96/16 i 70/17), članka 5. Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Gradskog vijeća Grada Korčule izabranih s nezavisnih lista iz Proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/11) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2018. godini

  1. Utvrđuje se da je u Proračunu Grada Korčule za 2018. godinu za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću planirano 40.000,00 kn.
  2. Sredstva iz točke 2. ovog Zaključka, tj. 40.000,00 kn raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća, Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika.

Zaključak pročitajte na linku.