Zaključak – reorganizacija pravosudnog sustava

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja  2014. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja  2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. U sklopu predstojeće reorganizacije pravosudnog sustava, o čemu je Ministarstvo pravosuđa izradilo Nacrt Zakona o područjima i sjedištima sudova, Grad Korčula se protivi ukidanju Općinskog i Prekršajnog suda u Korčuli zbog zemljopisnih i povijesnih razloga otoka Korčule i poluotoka Pelješca, te se traži da se ne ukida Općinski sud u Korčuli i Prekršajni sud u Korčuli.

2. Zadužuje se Gradonačelnik da detaljnije elaborira prethodni stav u posebnom pismenu kojeg treba dostaviti na relevantne adrese i da predloži općinama koje spadaju s nadležnost Općinskog, odnosno Prekršajnog suda u Korčuli da donesu isti Zaključak.

3. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 711-01/14-01/01

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.