Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 12. veljače 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zgr. 465 i 466 k.o. Račišće

  1. Ukida se status javnog dobra na čest. zgr. 465, pošta i dvor, površine 37 m2 i čest. zgr.466, zgrada i dvor, površine 132 m2, obe z.u. I, k.o. Račišće.
  2. Na temelju ovog Zaključka, članka 103. Zakona o cestama, Odluke Komisije Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija, KLASA: 940-01/95-01/12, od 20. 01. 1997., dopune Odluke, KLASA: 940-01/95-01/12, od 03. 07. 1997. (Z 318/05), brisat će se svojstvo javnog dobra sa nekretnina označenih kao čest. zgr. 465 i 466, obe z.u. I i k.o. Račišće, uz upis prava vlasništva na tim nekretninama na Grad Korčula.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčula“.

 

KLASA: 943-01/18-01/01
URBROJ: 2138/01-01-18-1
Korčula, 12. veljače 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

Zaključak pročitajte i na linku.