Zaključak – zelene površine

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj  dana 28. travnja 2014. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Gradska uprava da ustroji katastar zelenih javnih površina u Korčuli, te da poduzmu sve potrebne mjere zaštite i održavanja zelenih javnih površina.

2 . Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 372-05/14-01/22

URBROJ: 2138/01-01-14-1

Korčula, 28. travnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

Tekst Zaključka možete preuzeti ovdje.