Kategorija: Akti Gradonačelnice

Imenovanje članova vijeća za koncesijska odobrenja

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04 i 63/08) te članaka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo Više

Pravo prvokupa nekretnina

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 49. stavku 1. točki 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo Više