Poziv za podnošenje zahtjeva postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.

Grad Korčula objavljuje P O Z I V za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskih stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl. Zahtjevi se podnose do 15. travnja 2011. godine, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, JUO, u pisanom obliku.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

o b j a v l j u j e

P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskih
stolova i stolica, reklamnih panoa, nadstrešnica, škrinja i sl.

I.

Pozivaju se svi dosadašnji kao i potencijalni zakupci da podnesu pismeni zahtjev za zakup javne površine.
Poziv se ne odnosi na zakup javne površine za postavljanje štandova obzirom da će za isto biti raspisan poseban natječaj.

II.

Zakup će se odobravati po zahtjevu i ispunjavanju određenih uvjeta.
Osnovni uvjete mogućeg zakupa je da podnositelj zahtjeva nije dužnik Grada Korčule po bilo kojoj osnovi niti KTD-a „Hober“ d.o.o po osnovi pruženih usluga za odvoz smeća i odvodnju otpadnih voda.
Dužnicima se zahtjev neće razmatrati, sve dok se dugovi ne podmire.

III.

Zahtjevi se podnose do 15. travnja 2011. godine, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarenje prostorom, gospodarstvo i društvene djelatnosti, u pisanom obliku.
Zahtjev mora sadržavati podatke o podnositelju, te naznačenje svrhe za koju se traži zakup, te vrijeme predvidivog trajanja zakupa.
Preporuča se zahtjeve podnositi na obrascu koji se može dobiti u Gradu Korčuli ili preuzeti s internet stranice Grada Korčule https://www.korcula.hr/.
Uz zahtjev obvezno treba dostaviti shemu, skicu ili fotografiju objekta koji se želi staviti na javnu površinu ovisno od toga što se želi postaviti. Ukoliko je shema dostavljena ranije istu nije potrebno ponovno dostavljati.
Uz zahtjev se obvezno prilaže potvrda (uvjerenje) JUO – Odsjeka za proračun i financije i KTD-a „Hober“ d.o.o. o nepostojanju duga podnositelja zahtjeva spram navedenim pravnim osobama.
Uredni zahtjevi podneseni do 15. travnja 2011. godine bit će obrađeni i o istim će se donijeti odluka do 1. svibnja 2011.
Uvjet za sklapanje ugovora je i dostava bjanko zadužnice ovjerene kod Javnog bilježnika koja mora glasiti minimalno na iznos godišnje zakupnine.
Odluku o dostavljanju sheme ili zadužnice donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Korčule.

IV.

Javna površina se ne može koristiti na bilo koji način prije sklapanja ugovora o zakupu javne površine, što će nadzirati komunalno redarstvo i protiv prekršitelja poduzimati propisane mjere.

V.

Ugovori o zakupu sklapat će se nakon što nadležno tijelo Grada Korčule donese odluku o odobrenju zakupa javne površine.
Odluka o odobrenju zakupa odnosno odbijanju ili djelomičnom usvajanju zahtjeva  dostavit će se podnositelju zahtjeva.

KLASA: 372-05/11-01/108
URBROJ: 2138/01-02-11-3
Korčula, 21. ožujka 2011.

Gradonačelnik
Mirko Duhović, dipl. ing.

Obrasci za podnošenje zahtjeva:

 

Obrazac za po

Komentiraj