Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

KLASA: 810-06/20-01/05
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 15. travnja 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 18. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18)  te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 23. sjednici održanoj dana 15. travnja 2020. godine donijelo 

O D L U K U
o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite
– zajedničko koordiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na
području Grada Korčule i Općina Lumbarda, Smokvica, Blato i Vela Luka

Cijeli tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.