Kategorija: Akti Gradskog vijeća

Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Županijskom zavodu za hitnu medicinu-Ispostavi Korčula

KLASA: 061-01/20-01/01 URBROJ: 2138/01-01-20-8 Korčula, 14. srpnja 2020. Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članaka 7 i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javni priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, … Više