Izmjene Statuta Grada Korčule (srpanj 2005)

Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01 i 60/01) te Članka 126. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj 19. srpnja 2005. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta Grada Korčule

Članak 1.

U Statutu Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01) u članku 2. stavku 2. riječi u zagradi: «(osim područja Velike i Male Rasohe i Babine-statistički krug 05222)» brišu se.

Članak 2.

Članak 41, mijenja se i glasi:

«Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju počasno, tj. imaju pravo na posebnu naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Zamjenici gradonačelnika mogu svoju dužnost obnašati i profesionalno, tj. kroz radni odnos, ako tako odluči Gradsko vijeće. »

Članak 3.

Članak 42. mijenja se i glasi:

«Zamjenici gradonačelnika pomažu gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti i obavljaju druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Grada.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti gradonačelnika, zamjenjuje ga onaj zamjenik kojeg za to odredi, tj. ovlasti gradonačelnik.

Gradonačelnik može pismenim ovlaštenjem povjeriti svojim zamjenicima obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici gradonačelnika su dužni pridržavati se uputa gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjenicima, ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje. »

Članak 4.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/05-03/37

URBROJ:2138/01-1-05-1

Korčula, 19. srpnja 2005.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Frano Skokandić, ing.