Izmjene Statuta Grada Korčule (listopad 2008)

Na temelju članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) te članka 126. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01, 4/05 i 6/05), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 20. listopada 2008. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama Statuta Grada Korčule

Članak 1.

U Statutu Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01, 4/05 i 6/05) članak 58. mijenja se i glasi:

«Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Pročelnici upravnih tijela mogu biti birani za članove Gradskog poglavarstva.»

Članak 2.

Članak 59. mijenja se i glasi:

«Upravna tijela Grada u okviru svog djelokruga i ovlasti obavljaju upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u skladu s zakonom, ovim Statutom i propisima donesenim na temelju zakona odnosno ovog Statuta.»

Članak 3.

Članak 60. briše se.

Članak 4.

U članku 61. riječi: «Jedinstvenog upravnog odjela i Tajništva-Gradske uprave» zamjenjuju se riječima: «upravnih tijela».

Članak 5.

U Članku 62. riječi: «Gradske uprave» u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: «upravna tijela» u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/08-03/36 URBROJ: 2138/01-1-08-1 Korčula, 20. listopada 2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Frano Skokandić, ing.