Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2022. godinu

Gradonačelnica Grada Korčule donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2022. godinu.

KLASA: 008-01/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 19. siječnja 2022.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18, 3/21), gradonačelnica Grada Korčule donosi

PLAN
savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2022. godinu možete pročitati na poveznici.
Prilog – Tablica Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu.