Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2021. godinu

Gradonačelnik Grada Korčule donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2021. godinu.

KLASA. 008-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 22. siječnja 2021.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15) i članka 78. stavka 1. točke 22. članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule donosi

PLAN
savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2021. godinu možete pročitati na poveznici.
Prilog – Tablica Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.