Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2024. godinu

Gradonačelnica Grada Korčule donosi Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2024. godinu.

KLASA: 008-01/23-01/03
URBROJ: 2117-9-03/2-24-1
Korčula, 29. prosinca 2023.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18, 3/21), gradonačelnica Grada Korčule donosi

PLAN
savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Korčule za 2024. godinu možete preuzeti na poveznici.