Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Korčule i tijelo Grada Korčule kao jedinice lokalne samouprave.
U okviru svog djelokruga ono donosi akte kojima se uređuje neposredno ostvarivanje potreba građana, odnosno obavljanje poslova lokalnog značaja, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim ili drugim tijelima, i to osobito poslova koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i obrazovanje; kulturu, tjelesnu kulturu i šport; zaštitu potrošača; zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarnu i civilnu zaštitu; promet na svom području; održavanje javnih, nerazvrstanih cesta; te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Gradsko vijeće ima 13 vijećnika. Mandat vijećnika, izabranih na redovnim izborima, traje četiri godine.
Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća.
Prava i dužnosti vijećnika osobito su: prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnim tijelima i sudjelovati u njihovom radu; raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela i o pitanju odlučivati; biti biran u radna tijela Gradskog vijeća i prihvatiti izbor.
Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.
Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati političke stranke koje imaju najmanje tri vijećnika, dvije ili više političkih stranaka koje zajedno imaju najmanje tri vijećnika i nezavisne liste ako imaju najmanje tri vijećnika

Gradsko vijeće, 10.6.2021.

Gradsko vijeće, 19.6.2017.

Gradsko vijeće, 22.4.2015.

Gradsko vijeće, 20.6.2013.

Gradsko vijeće, 18.5.2011.

Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule

Gradsko vijeće, 17.5.2009. – 3.2.2011.

Popis udjela u vlasništvu poslovnih subjekata članova predstavničkog tijela