Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Korčule i tijelo Grada Korčule kao jedinice lokalne samouprave.
U okviru svog djelokruga ono donosi akte kojima se uređuje neposredno ostvarivanje potreba građana, odnosno obavljanje poslova lokalnog značaja, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim ili drugim tijelima, i to osobito poslova koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; brigu o djeci; socijalnu skrb; primarnu zdravstvenu zaštitu; odgoj i obrazovanje; kulturu, tjelesnu kulturu i šport; zaštitu potrošača; zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarnu i civilnu zaštitu; promet na svom području; održavanje javnih, nerazvrstanih cesta; te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Gradsko vijeće ima 13 vijećnika. Mandat vijećnika, izabranih na redovnim izborima, traje četiri godine.
Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća.
Prava i dužnosti vijećnika osobito su: prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnim tijelima i sudjelovati u njihovom radu; raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela i o pitanju odlučivati; biti biran u radna tijela Gradskog vijeća i prihvatiti izbor.
Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.
Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati političke stranke koje imaju najmanje tri vijećnika, dvije ili više političkih stranaka koje zajedno imaju najmanje tri vijećnika i nezavisne liste ako imaju najmanje tri vijećnika

Gradsko vijeće, 10.6.2021. – 2025.

Gradsko vijeće, 19.6.2017.

Gradsko vijeće, 22.04.2015.

Gradsko vijeće, 20.6.2013.

Gradsko vijeće, 18.5.2011.

Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule

Gradsko vijeće, 17.5.2009. – 3.2.2011.