Komunalni redari

Nadležnosti i ovlasti komunalnih redara

Komunalni redari obavljaju nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Komunalni redari dužni su surađivati s Gradskim kotarima i Mjesnim odborima te uredovati po njihovim pozivima.

Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu i posebnu odoru ili oznaku na odori.

 

Komunalni redari u Gradu Korčuli su:

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalni redari nadziru:

 • uređenje naselja (uređenje vanjskog izgleda zgrada, okućnica, ograda, održavanje javne rasvjete, urbane opreme)
 • držanje stoke i peradi u naseljenim područjima grada Korčule
 • održavanje čistoće i čuvanje javnih površina (čišćenje javnih površina, odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala, izlaganje stvari, poljoprivrednih proizvoda, postavljanje predmeta, naprava ili strojeva, popravljanje motornih vozila, postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala)
 • odlaganje glomaznog otpada, olupina i tehnički neispravnih vozila – neregistriranih vozila
 • javne zelene površine u cilju njihove zaštite, dovođenje i puštanje pasa na javne površine
 • korištenje javnih površina (postavljanje ugostiteljskih terasa i kiosaka, zauzeće javnih površina za postavljanje skela i formiranja gradilišta, odlaganje ogrjevnog drva)
 • skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom
 • prodaju i izlaganje poljoprivrednih i drugih proizvoda na javnim površinama
 • korištenje tehničkih uređaja na otvorenom
 • izvođenje radova u kojima se upotrebljavaju strojevi i alati u periodima zabrane gradnje
 • parkiranje motornih vozila na javnim zelenim površinama
 • uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina
 • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama – kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, brodica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo, ukloniti će se po nalogu komunalnog redara, a o trošku vlasnika)

Ovlasti komunalnih redara:

 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
 • izdati prekršajni nalog
 • naplatiti globu od počinitelja na licu mjesta

Što nije u nadležnosti komunanih redara:

 • buka
 • zagađenje zraka
 • parkiranje motornih vozila na prometnicama
 • kršenje javnog reda i mira
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama
 • građenje čvrstih objekata
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Plaćanje kazni

Za prekršaje propisane odredbama Odluke o komunalnom redu predviđene su novčane kazne za fizičku osobu u iznosima od 1.000,00 do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika u iznosima od 2.500,00 do 5.000,00 kuna, za pravnu osobu u iznosima od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosima od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.

Prijava komunalnog nereda

Prijave uočenog komunalnog nereda mogu se dostaviti komunalnom redaru ili u gradsku upravu putem:

Komentiraj