Komunalni redari

Nadležnosti i ovlasti komunalnih redara

Komunalni redari obavljaju nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Komunalni redari dužni su surađivati s Gradskim kotarima i Mjesnim odborima te uredovati po njihovim pozivima.

Komunalni redari moraju imati posebnu iskaznicu i posebnu odoru ili oznaku na odori.

Komunalni redari u Gradu Korčuli su:

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalni redari nadziru:

 • uređenje naselja (uređenje vanjskog izgleda zgrada, okućnica, ograda, održavanje javne rasvjete, urbane opreme)
 • držanje stoke i peradi u naseljenim područjima grada Korčule
 • održavanje čistoće i čuvanje javnih površina (čišćenje javnih površina, odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala, izlaganje stvari, poljoprivrednih proizvoda, postavljanje predmeta, naprava ili strojeva, postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala)
 • odlaganje glomaznog otpada, olupina i tehnički neispravnih vozila – neregistriranih vozila
 • javne zelene površine u cilju njihove zaštite, dovođenje i puštanje pasa na javne površine
 • korištenje javnih površina (postavljanje ugostiteljskih terasa i kiosaka, zauzeće javnih površina za postavljanje skela i formiranja gradilišta, odlaganje ogrjevnog drva)
 • skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom
 • prodaju i izlaganje poljoprivrednih i drugih proizvoda na javnim površinama
 • korištenje akustičnih uređaja na otvorenom
 • izvođenje radova u kojima se upotrebljavaju strojevi i alati u periodima zabrane gradnje
 • parkiranje motornih vozila na javnim zelenim površinama
 • uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina
 • uklanjanje protupravno postavljenih predmeta (svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama – kiosk, pokretna naprava, štand, prikolica, brodica, reklama, stupić, posuda za cvijeće, građevinski materijal, skela, ogrjev, tehnički neispravno vozilo, ukloniti će se po nalogu komunalnog redara, a o trošku vlasnika)

Ovlasti komunalnih redara:

 • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
 • izdati prekršajni nalog
 • naplatiti globu od počinitelja na licu mjesta

Što nije u nadležnosti komunanih redara:

 • buka
 • zagađenje zraka
 • parkiranje motornih vozila na prometnicama
 • kršenje javnog reda i mira
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama
 • građenje čvrstih objekata
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Plaćanje kazni

Ako počini prekršaj iz Odluke o komunalnom redu Grada Korčule Novčanom kaznom u iznosu od 265,45 EUR do 1.327,23 EUR kaznit će se za prekršaj pravna osoba .

Novčanom kaznom u iznosu od 66,36 EUR do 132,72 EUR kaznit će se za prekršaje iz Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 EUR do 663,61 EUR kaznit će se za prekršaje iz fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja počini prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 39,82 EUR do 132,72 EUR kaznit će se fizička osoba.

Za postupanje protivno odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Grada Korčule, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 39,82 EUR do 265,45 EUR.

Prijava komunalnog nereda

Prijave uočenog komunalnog nereda mogu se dostaviti komunalnom redaru ili u gradsku upravu putem: