Jednostavna nabava

 

PROFIL NARUČITELJA

Adresa:
GRAD KORČULA
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula Telefoni: +385 20 711 143; +385 20 711 184 Faks: +385 20 711 706 OIB: 92770362982 Matični broj: 2681749 Žiro račun: 2360000-1820400008 (ZABA) E-mail: [email protected] URL: https://www.korcula.hrPravilnik o jednostavnoj nabaviREGISTAR UGOVORA2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

JEDNOSTAVNA NABAVA

2019. godina

1) 20. prosinca 2019. Opremanje-rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis: termoinstalacijski  radovi

2018. godina

1) 28. rujna 2017. Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

2017. godina

2) 17. kolovoza 2017. Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja zgrade na k.č. 985 k.o. Korčula u Korčuli (zgrada stare škole)

1) 31. ožujka 2017. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule

2016. godina

3) 09. prosinca 2016. Izmjena vanjskih otvora na palači Arneri u Korčuli

02) 18. srpnja 2016. Nabava opreme za Dom kulture u Čari

01) 15. srpnja 2016. Preuređenje dijela zgrade HT-a za potrebe preseljenja PP Korčula

2015. godina

12) 08. prosinca 2015. Izrada tehničke dokumentacije uređenja dijela prostora u objektu HT-a u Korčuli za potrebe Policijske postaje Korčula

11) 12. listopada 2015. Izvođenje građevinskih radova na dječjem igralištu i javnoj rasvjeti u parku

10) 12. listopada 2015. Rekonstrukcija krova Gradskog muzeja Korčula

09) 05. listopada 2015. Glavni projekt modernizacije javne rasvjete Grada Korčule

08) 14. rujna 2015. Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule

07) 13. kolovoza 2015. Izrada 8 geodetskih projekata

06) 27. srpnja 2015. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića u Korčuli

 

05) 20. srpnja 2015. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića u Račišću

 

04) 17. srpnja 2015. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića u Čari

03) 21. svibnja 2015. Hitna sanacija rive Sv. Nikole u Korčuli

02) 28. travnja 2015. Izrada Razvojne strategije Grada Korčule 2015.-2020.

01) 20. veljače 2015. Provođenje mjera obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije (komaraca) na području Grada Korčule

2014. godina

6) 09. rujna 2014. SANACIJA URUŠENOG DIJELA CESTE I POTPORNOG ZIDA NA PRILAZU DOMU KULTURE U ČARI

5) 08. rujna 2014. Prespajanje revizijskog okna u ulici dr. A. Starčevića u Korčuli

4) 24. lipnja 2014. Nabava rasvjetnih stupova i svjetiljki za područje Grada Korčule

3) 22. svibnja 2014. Čišćenje Ćavića vale i Uvale Plavina u Čari

2) 20. svibnja 2014. Sanacija rive u Put sv. Nikole u Korčuli

1) 21. ožujka 2014. Uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule