Izmjene i dopune Statuta Grada Korčule (prosinac 2005)

Na temelju članka 8. i 35. točke !. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 i 129-05)) te članka 126. Statuta Grada Korčuie («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01 i 4/05). Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2005. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule

Članak 1.

U Statutu Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01 i 4/05) članak 11. mijenja se i glasi:

«Osobna i kolektivna godišnja nagrada Grada dodjeljuje se fizičkim, odnosno pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 10. ovog Statuta na području Grada Korčule, za određena natjecateljska dostignuća, ili za dugogodišnji rad odnosno obljetnicu postojanja.

Dugogodišnji rad odnosno obljetnica podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 25 godina koje završavaju u kalendarskoj godini u kojoj se dodjeljuju javna priznanja.»

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

«komunalno gospodarstvo».

Iza podstavka 11. dodaju se novi podstavci 12. i 13. koji glase:

«- promet na svome području

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. »

Stavak 2. mijenja se i glasi:

«Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog Članka odredit će se poslovi čije je obavljanje Grad dužan organizirati te poslovi koje može obavljati. »

Članak 3.

U članku 43. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Članak 46. mijenja se i glasi:

« Gradsko poglavarstvo ima (ukupno) pet članova.

Gradonačelnik je po svom položaju predsjednik Gradskog poglavarstva, a zamjenici gradonačelnika su po položaju zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva.

Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova svih vijećnika, na vrijeme od četiri godine»

Članak 5.

Članak 50. mijenja se i glasi:

«Gradsko vijeće može gradonačelniku, pojedinom Članu Gradskog poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina svih vijećnika Gradskog vijeća.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja dostavlja se u pisanoj formi predsjedniku Gradskog vijeća. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predlagatelja i biti vlastoručno potpisano.

Ukoliko prijedlog nije uredan ili nije podržan od dovoljnog broja vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća ga vraća predlagateljima na uređivanje u smislu odredbi stavka 2.i 3. ovog članka.

Neuredni prijedlog se ne može staviti na dnevni red Gradskog vijeća.

O (urednom) prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave (urednog) prijedloga predsjedniku Gradskog vijeća. »

Članak 6.

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:

«Članak 51.a

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Gradskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Gradskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.»

Članak 7.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

«Članak 54.a

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.»

Članak 8.

U članku 56. stavku 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi:

«ako posebnim zakonom nije drukčije propisano».

Članak 9.

U članku 58. stavak 3. mijenja se i glasi:

«Pročelnik ne može istovremeno biti vijećnik, ali može biti biran za člana Gradskog poglavarstva.»

Članak 10.

U članku 87. stavak 4. mijenja se i glasi:

«Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjedava osoba koja je sazvala konslituirajuću sjednicu.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

«Ako je konstituirajuću sjednicu sazvao gradonačelnik, on može za predsjedanje ovlastiti drugu osobu.»

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 021-05/05-03/54

URBROJ: 2138/01-1- 05-1

Korčula, 22. prosinca 2005.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Frano Skokandić, ing.