Mjesna samouprava

Mjesna samouprava predstavlja institucionalne oblike sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesna samouprava može utjecati na uređenje naselja, pitanja stanovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, a može utjecati i na radno vrijeme javnih službi i ugostiteljskih objekata, regulaciju prometa i dr.

Oblici mjesne samouprave u Gradu Korčuli su gradski kotari i mjesni odbori.

Gradski kotari i mjesni odbori na području Grada Korčule osnivaju se Statutom Grada Korčule.

Gradski kotari se osnivaju za područja koja predstavljaju gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koja su povezana zajedničkim interesima građana.

Na području Grada Korčule osnovana su dva gradska kotara:

  • Gradski kotar Stari grad, koji obuhvaća gradske predjele: Strećica, Sv. Nikola, Cvjetno naselje, Stari grad, Biline,  Borak, Buculin, Betlem, Naselje, Luka, Kalac i otok Vrnik
  • Gradski kotar Sv. Antun, koji obuhvaća gradske predjele: Zagradac, Sv. Antun, Soline (do granice sa k.o. Lumbarda).

Tijela gradskog kotara su vijeće gradskog kotara i predsjednik vijeća gradskog kotare.

Mjesni odbori osnivaju se za jedno naselje, više međusobno povezanih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Na području Grada Korčule osnovano je osam mjesnih odbora:

  • Mjesni odbor Čara, koji obuhvaća područje naselja Čara,
  • Mjesni odbor Pupnat, koji obuhvaća dio područja naselja Pupnat,
  • Mjesni odbor Račišće, koji obuhvaća područje naselja Račišće,
  • Mjesni odbor Kneže, koji obuhvaća dio područja naselja Pupnat (Kneže),
  • Mjesni odbor Žrnovo-Postrana, koji obuhvaća dio naselja Žrnovo (Postrana),
  • Mjesni odbor Medvinjak, koji obuhvaća dio naselja Žrnovo (Medvinjak),
  • Mjesni odbor Žrnovo, koji obuhvaća dio naselja Žrnovo,
  • Mjesni odbor Sveti Antun – Žrnovo, koji obuhvaća dio naselja Žrnovo,

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova.

Za djelatnosti mjesne samouprave, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, mjesnoj samoupravi sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada.

Za financiranje svojih ostalih djelatnosti mjesna samouprava može osiguravati i druga sredstva sukladno zakonu.

Gradski kotari i mjesni odbori su pravne osobe.

U ostvarivanju svoje uloge mjesna samouprava mora uvažavati interese Grada Korčule kao cjeline.

Podatke o mjesnom odboru/kotarevima i četvrtima možete pogledati OVDJE