Izmjene i dopune Statuta Grada Korčule (srpanj 2014)

Na temelju članka 8., članka 35. stavka 1. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 49. stavka 1. točke 1. i članka 147. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 22. srpnja  2014. godine donijelo

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Korčule

Članak 1.

U Statutu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) u članku 86. riječ: „Gradonačelnik“ zamjenjuje se riječima: „Gradsko vijeće“.

Članak 2.

U člancima 84., 85., 86. Statuta riječi: „statutarna odluka“ u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima: „promjena Statuta“ u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Iza članka 88. dodaje se novi članak 88.a koji glasi:

„Članak 88.a

Osniva se Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo, kao nova jedinica mjesne samouprave na području Grada Korčule.

Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo osniva se za dio područja koje je prije pripadalo Mjesnom odboru Žrnovo, a granica Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo u odnosu na Mjesni odbor Žrnovo, odnosno Gradski kotar Sv. Antun (k.o. Korčula), odnosno Općinu Lumbardu utvrđuje se graničnom crtom:

–  koja se na istoku graniči sa granicom Općine Lumbarda (k.o. Lumbarda),

–  koja se na sjeveru i sjeveroistoku graniči sa granicom naselja Korčula (k.o. Korčula),

– te koja se na jugu, jugozapadu i sjeverozapadu graniči s parcelama (čest. zem.) 4670/8, 4669, 4670/2, 4670/3, 4670/5,4670/6, 4589/17, 4589/6, 4589/19, 4589/9, 4589/39, 4589/38, 4589/37, 4593/2, 4474/3, 4593/4, 4475/2, 4475/12, 4475/15, 4475/11, 4475/10, 4475/19, 4593/4, 4475/39, 4475/28, 4474/4, 4474/1, 4474/2, 4398/1, 4448/1, 4448/2, 4450 i 4427/3 k.o. Žrnovo koje ostaju pod područjem Mjesnog odbora Žrnovo.

Grafički prikaz granice iz stavka 2. ovog članka sastavni je dio ove Statutarne odluke.“

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Statutarne odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Sv. Antun-Žrnovo („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/14).

Članak 5.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u  „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 021-05/09-03/24

URBROJ: 2138/01-01-14-4

Korčula, 22. srpnja 2014.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor