Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova

Predmet nadmetanja je dodjela četiri lokacije za postavljanje štandova, prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja, na lokacijama br. 2, 29, 30 i 31

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08) i Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/06,3/06,7/08 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule, dana 29. svibnja 2015. godine raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova

na lokacijama br. 2, 29, 30 i 31

1. Predmet nadmetanja je dodjela četiri lokacije za postavljanje štandova,  prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Štand na lokaciji br. 2 (ispod stepenica za ulaz u Stari grad) mora biti tipiziran, tj. oni koje je odredio Grad Korčula zaključkom od 23. travnja 2002., max. dimenzija 300 x 120 cm.

Štandovi na lokaciji 29, 30 i 31(vrt kuće Marka Pola) mogu biti maksimalnih dimenzija 150 x 120 cm.

Tenda koja pokriva štand br 2. mora biti u kombinaciji plavo-bijele boje (prugasto), a na ovjesnicama tende dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema (koji ne mogu biti veći od 25 cm).

Tenda koja pokriva štandove 29, 30 i 31 mora biti bež boje.

Eventualno postavljeni suncobrani uz štandove i ostale naprave na svima lokacijama ne mogu biti reklamni. Dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema (koji ne mogu biti veći od 25 cm) na ovjesnicama suncobrana. Ukoliko zakupnik ima dva i više suncobrana, svi moraju biti jednoobrazni. Svi suncobrani na svim lokacijama moraju biti bež boje.

Sve lokacije su označene grafičkim prikazom, koji je sastavni dio ovog natječaja. Točnu lokaciju, kao i gabarite površine koja se uz štand može koristiti, odredit će Grad Korčula Ugovorom o zakupu javne površine.

2. Rok na koji se lokacija br 2 daje u zakup je od dana sklapanja ugovora o zakupu do 31. listopada 2015. godine, odnosno od 1. travnja 2016. do 31. listopada 2016.

Rok na koji se ostale lokacije daju u zakup su od dana sklapanja ugovora pa do 31. listopada 2015.

3. Usmeno nadmetanje će se održati dana 08. lipnja 2015., s početkom u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Ukoliko ostane neizlicitiranih lokacija nakon završetka prvog kruga odmah će se organizirati drugi krug.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke (obrtnici) i pravne (trgovačka društva) osobe ili nositelji OPG-a.

Svaki sudionik nadmetanja koji u prvom krugu izlicitira lokaciju, nema više pravo nadmetanja u istom.

Osobe koje ostvare pravo sudjelovanja na nadmetanju u prvom ili drugom krugu imaju pravo na popust na izlicitiranu cijenu, kako slijedi:

a/ hrvatski branitelji – 10% izlicitirane cijene,

b/ invalidi Domovinskog rata članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja – 10% izlicitirane cijene.

c/ osobe (kao vlasnici obrta ili isključivi vlasnici trgovačkog društva ili nositelji OPG-a) koje imaju prebivalište na području Grada Korčule – 3% za svaku navršenu (punu) godinu, a najviše 20 %.

d/ raniji zakupnici javne površine za štandove na predmetnim lokacijama računajući od 1995. godine – 3 % za svaku godinu, a najviše 30 %.

Konačna zakupnina ne može iznositi, bez obzira na ostvareni popust, manje nego što je to određeno za pojedinu lokaciju iz točke 4. ovog natječaja.

4. Početna visina zakupnine za lokaciju br. 2 iznosi 20.000,00 kn; za lokacije br. 29, 30 i 31 iznosi 7.500,00 kn.

Grad Korčula zadržava pravo da svake godine povisi cijenu zakup u maksimalnom iznosu od 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Isto će se izračunavati sukladno eventualnom porastu potrošačkih cijena prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku

5. Jamčevina za štand br. 2  iznosi 4.000,00 kn, te 1.000,00 kn za štandove br. 29,30 i 31 i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja. Ostatak zakupnine plaća se u šest jednakih obroka koji dospijevaju 1. srpnja, 15. srpnja, 1. kolovoza,  15. kolovoza, 1. Rujna, te 15. rujna. Zakupnina za 2016. godinu uplaćuje se u istim rokovima.

6. Jamčevina i ostatak zakupnine uplaćuju se na žiroračun Grada Korčule, broj: HR 4023600001820400008, poziv na broj 68 – 5738, OIB, sa svrhom: jamčevina za nadmetanje ili obrok (navesti redni broj obroka) zakupnine za zakup javne površine.

7. Sudionici nadmetanja koji uspiju na nadmetanju a ne potpišu ugovor bez opravdanog razloga u roku od 15 dana od dana održavanja nadmetanja gube pravo na povrat jamčevine i kasniji potpis ugovora.    Uvjet sklapanja ugovora o zakupu javne površine za postavljanje štanda, za obrtnike i trgovačka društva je davanje određenog broja (ovjerenih) bjanko zadužnica za iznose koje će odrediti zakupodavac.

Također, uvjet sklapanja ugovora u roku iz stavka 1. ove točke je i dostava dokaza iz stavka 4. podstavka a/, b/ i c/ točke 3. ovog natječaja radi ostvarenja prava na popust u roku od 8 dana od dana održavanja nadmetanja, u protivnom će se ugovor sklopiti bez popusta (nema naknadnog dokazivanja prava na popust).

8. Sudionici nadmetanja koji ne uspiju na nadmetanju imaju pravo na povrat jamčevine.

9. Na nadmetanju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi, koji su dužnici KTD-a «Hober» d.o.o. po osnovu (pruženih) komunalnih usluga (odvoz smeća i odvodnja otpadnih voda).

10. Sudionici nadmetanja dužni su natječajnom povjerenstvu do početka nadmetanja dostaviti:

–      izvadak iz obrtnog registra ili rješenje trgovačkog suda o registraciji ili  rješenje o OPG-u,

koji nije starije od šest   mjeseci, u izvorniku ili presliku(izvornik na uvid);

–          potvrdu ( u izvorniku) Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;

–          potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke (dospjeli a neplaćeni računi za odvoz smeća i odvodnju otpadnih voda);

–          potvrdu od uplaćenoj jamčevini;

Ukoliko sudionik nadmetanja ne dostavi neki od traženih dokaza, odnosno dokumenata iz prethodnog stavka kako se to traži, ne može sudjelovati u nadmetanju.

11. Opunomoćenici sudionika nadmetanja dužni su do početka nadmetanja dostaviti punomoć natječajnom povjerenstvu (za fizičku osobu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravnu osobu punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), u protivnom ne mogu sudjelovati u nadmetanju u ime druge osobe.

12. Štandovi, odnosno lokacije ne mogu se davati u podzakup niti na korištenje drugim osobama, niti se mogu dogovorno mijenjati lokacije između zakupnika, zbog čega zakupodavac zadržava pravo jednostranog raskida zakupa.

13. Na štandovima se može prodavati roba za koju je zakupnik ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o registraciji djelatnosti. Zakupnici koji će prodavati robu na štandovima 29, 30 i 31 dužni su dobiti suglasnost Grada Korčula da mogu prodavati određenu vrstu robe i proizvoda. Grad Korčula zadržava pravo  da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da nije primjerena prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Grad Korčula utvrdi da nije primjerena za prodaju na štandu a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robu je osnova jednostranog raskida zakupa od strane Grada Korčule.

14. Zakupnik štanda br. 2. ima pravo postaviti neposredno do štanda max. 2 stalka, promjera do 80 cm i visine do 180 cm, odnosno police maksimalnih dimenzija 80 x 80 cm i visine do 180 cm. Polica i/ili stalak postavljaju se samo u slučaju da se to može prostorno smjestiti na zakupljenoj lokaciji, o čemu odlučuje Grad Korčula.

15. Rad štandu br. 2 dozvoljen  je u vremenu od 6,30 – 24,00 sati.

Rad na štandovima br. 29, 30 i 31 dozvoljen u vremenu od kada je kuća Marka Pola otvorena za posjetitelje.

16. Vrijeme dopreme robe do štanda br 2. određuje se od 6,00 do 8,00 sati a za odvoz, od 22,00 do 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta. U slučaju vremenskih nepogoda, vrijeme dopreme i odvoza se mogu pomjerati, s tim da doprema ne može biti prije 6,00 sati a odvoz ne poslije 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta.

Vrijeme dopreme robe na ostalim štandovima obavit će se na način i u vrijeme kada to ne bude ometalo rad sa posjetiteljima.

17. Za dopremu odnosno odvoz robe za štand br. 2 mogu se koristiti vozila čija ukupna dopuštena masa ne prelazi 2,5 tone.

Doprema robe na ostale štandove vršit će se na primjeren način obzirom na lokaciju.

18. Ne pridržavanje vremena za dopremu i odvoz robe, kao i korištenje vozila koje nije u skladu s prethodnom točkom, predstavlja jedan od osnova za koje zakupodavac može raskinuti zakup javne površine.

19.  Ostale uvjete zakupa odredit će zakupodavac ugovorom s zakupnikom.

Grafički prikaz možete vidjeti OVDJE.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.