Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu u Upravni odjel za proračun i financije

Prijave na javni natječaj s dokazima (ispravama/dokazima) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

KLASA: 112-06/19-01/01
URBROJ: 2138/01-04/1-19-2
Korčula, 31. listopada 2019.

Na temelju članka 17. i 19. a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam vježbenika/ce u službu u Upravni odjel za proračun i financije, Grada Korčule (na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg/e stručnog/e suradnika/ce za računovodstvo, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca)

 1. U svojstvu vježbenika/ce primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanim za vježbenički staž (12 mjeseci).
 2. Opći uvjeti za prijam u službu su:
  a. punoljetnost,
  b. hrvatsko državljanstvo,
  c. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
 3. Osim općih uvjeta za prijam u službu kao vježbenika/ce, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  a. magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
  b. bez radnog iskustva u struci ili s ranim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
  c. poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.
 4. Uvjet stručnog zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
 5. U službu na može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS-a.
 6. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Tekst Javnog natječaja možete pročitati na poveznici.
Opis poslova, podaci o plaći i način provjere možete pročitati na poveznici.
Obavijest o održavanju provjere znanja i sposobnosti možete pročitati i na poveznici.