Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Tajništvo Grada Korčule pokreće postupak za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Korčule – 29. srpnja, blagdana sv. Todora, suzaštitnika grada Korčule. Rok za podnošenje prijedloga je do 31. ožujka 2010. godine

grb_hrvatski

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
T a j n i š t v o

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2138/01-03/1-10-1
Korčula,  26. veljače  2010. 

Na temelju članka 10. Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja javnih priznanja Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, broj 2/02), objavljuje se

J A V N I   P  O  Z  I  V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule

Tajništvo Grada Korčule pokreće postupak za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće, koja će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Korčule – 29. srpnja, blagdana sv. Todora, suzaštitnika grada Korčule ili za tu svrhu posebno organiziranom protokolarnom uručivanju javnih priznanja.

1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Korčule

Počasnim građaninom Grada Korčule može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Korčule, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Grada Korčule s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj odnosno drugih država, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom Grada Korčule ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada.

2. Nagrada za životno djelo

Nagrada Grada Korčule za životno djelo dodjeljuje se fizičkim sobama sa područja Grada Korčule, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, odnosno za iskazani dugogodišnji pregalački rad u okviru određenih aktivnosti koje mogu biti i profesionalno vezani za osobu.

Dugogodišnji pregalački rad u smislu prethodnog stavka podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 30 godina rada.

3. Osobna i kolektivna godišnja nagrada

Osobna i kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama sa područja Grada Korčule za iskazane uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, za određena natjecateljska dostignuća, za dugogodišnji pregalački rad odnosno obljetnicu postojanja i za posebne zasluge iskazane u razvoju civilnog društva, športa, kulture, gospodarstva, obrazovanja, znanosti, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti na području Grada Korčule.

Dugogodišnji pregalački rad odnosno obljetnica u smislu prethodnog stavka podrazumijeva neprekidni tijek vremena od najmanje 20 godina rada, odnosno postojanja.

4. Kandidate za dodjelu javnih priznanja Grada Korčule mogu predlagati fizičke i pravne osobe.

5. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se Odboru za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula. Uz prijedlog treba dostaviti i pisanu suglasnost osobe na svoju kandidaturu za javno priznanje.

6. Rok za podnošenje prijedloga je do 31. ožujka 2010.

TAJNIK
GRADA KORČULE
Srđan Mrše, dipl.iur.