Obavijest javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

Gradonačelnik Grada Korčule na temelju Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš obavještava javnost o o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš.

KLASA: 350-01/17-01/03
URBROJ: 2138/01-02-19-116
Korčula, 2. srpnja 2019.

Na temelju članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 3., 4. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), te Odluke o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš, KLASA:350-03/17-01/03, URBROJ: 2138/01-02-19-112, od 1. srpnja 2019., gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

O B A V I J E S T
javnosti o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

I.

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi mišljenja i prijedloge u svezi navedenog postupka. Mišljenja i prijedlozi mogu se podnositi u roku od 30 dana od dana objave obavijesti na službenim stranicama Grada www.korcula.hr .

II.

Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. Podnositeljima zahtjeva i prijedloga neće se dostavljati pisani odgovori.

 

III.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, svakim radnim danom ili na telefon 020/711-184.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris ing.

Obavijest možete pročitati na poveznici.